7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΕΣΤΙΑ»                       Σχολικό έτος 2012-2013

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το κατωτέρω  πλαίσιο κανονισμού συντάχθηκε με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση.

           Κάθε μαθητής/τρια  οφείλει :

 • Με την προσοχή, τη σοβαρότητα και το ενδιαφέρον του να βοηθάει στην ομαλή και εποικοδομητική διεξαγωγή του μαθήματος. Η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας και ποιοτικής απόδοσης του μαθήματος.
 • Να φέρεται με σεβασμό προς τους/τις καθηγητές/τριες, προς τους συμμαθητές/τριες του/της. Η ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά προς άλλο/η μαθητή/τρια δεν είναι επιτρεπτή στο σχολείο και επισείει ποινή.
 • Να υπάρχει σειρά και τάξη κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών/τριών από τις αίθουσες διδασκαλίας. Στην διάρκεια του διαλείμματος όλοι/ες οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να βρίσκονται στο προαύλιο χώρο.
 • Η συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες κρίνεται απαραίτητη και εποικοδομητική για την προσωπική ανάπτυξη του/της μαθητή/τριας.
 • Να φροντίζει η εμφάνισή του/της να είναι ευπρεπής  και να αποφεύγει τις ακρότητες.
 • Να συμβάλλει ώστε να διατηρείται ο χώρος του σχολείου καθαρός, να συμμετέχει στην ανακύκλωση και να φροντίζει να μη γίνονται  υλικές ζημιές.
 • Να έχει καθημερινά μαζί του/της την  απαραίτητη γραφική και έντυπη ύλη.
 • Να προσέρχεται εγκαίρως στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου καθώς αυτή θεωρείται ευκαιρία συνάθροισης της σχολικής κοινότητας.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης στην προσέλευσή του/της , ο μαθητής/τρια  οφείλει να περνάει απαραιτήτως από το Γραφείο της Διευθύντριας. Την ίδια υποχρέωση έχει και όταν αποβάλλεται από την τάξη. Για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή απομάκρυνση από την τάξη,  καταγράφεται μια αδικαιολόγητη απουσία. Χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτηση, η οποία δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50) αδικαιολόγητες και εξήντα τέσσερις (64) δικαιολογημένες απουσίες.
 • Να μην απομακρύνεται κατά τα διαλείμματα από το χώρο του σχολείου, εκτός εάν έχει ειδική άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττει πολύ σοβαρό παράπτωμα.
 • Να έχει υπόψη του/της ότι το κάπνισμα απαγορεύεται.
 • Σε περίπτωση που έχει κινητό τηλέφωνο μαζί του/της, να μην το ενεργοποιεί παρά μόνο σε ώρα διαλείμματος και εφόσον υπάρχει ανάγκη. Η λειτουργία του τηλεφώνου και οποιαδήποτε ενόχληση προκληθεί από αυτό κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή άλλης σχολικής εκδήλωσης και εργασίας, θα τιμωρείται. Οι ηλεκτρονικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου και τα εξαρτήματά τους επιτρέπονται μόνο στο προαύλιο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η χρήση τους επιφέρει συνέπειες ανάλογες με αυτές των κινητών τηλεφώνων.
 • Να γνωρίζει ότι απαγορεύεται η φωτογράφηση, μαγνητοφώνηση ή μαγνητοσκόπηση οποιουδήποτε προσώπου στο σχολικό χώρο, χωρίς την έγκριση του προσώπου αυτού. Το παράπτωμα ενδέχεται να κριθεί πολύ σοβαρό και να επιφέρει αυστηρή ποινή.                                                                                                                               
 • Όταν βρίσκεται στη βιβλιοθήκη για οποιοδήποτε λόγο , να μελετάει με ησυχία. Στη βιβλιοθήκη απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών αναπαραγωγής ήχου.

 

 

Β. Οι προβλεπόμενες ποινές από τη νομοθεσία είναι οι εξής:

1.   Παρατήρηση

2.    Επίπληξη

3.    Ωριαία αποβολή                                                                                                                

4.    Αποβολή έως τρεις (3) ημέρες

5.    Αποβολή έως πέντε (5) ημέρες       

6.    Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος